A A A
Wersja kontrastowa

O konsultacjach

Zdaniem mysłowickich organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych konsultacje społeczne mają być dialogiem między samorządem lokalnym a mieszkańcami, opartym o rzetelną informację. Efektem tego procesu ma być wypracowanie najlepszych rozwiązań dla problemów i potrzeb społecznych.

Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie mieszkańcom miasta uczestnictwa w ważnych dla nich sprawach. Za ważne uznano informowanie o przedsięwzięciach oraz zbieranie propozycji do podejmowanych decyzji.

Oprócz obowiązkowych konsultacji Prezydent Miasta Mysłowice może z własnej inicjatywy lub na wniosek mieszkańców przeprowadzić konsultacje w ważnych sprawach. Z inicjatywą o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić do Prezydenta Miasta Mysłowice: co najmniej 100 mieszkańców, min. 3 organizacje pozarządowe, rada osiedla, połowa ustawowego składu Rady Miasta Mysłowice i Młodzieżowa Rada Miasta.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami powinny być przeprowadzane przede wszystkim przy planowaniu budżetu miasta, kluczowych inwestycji oraz sprawach dot. istotnych kwestii społecznych i ochrony środowiska.