A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023

ED.4464.9.2022.KN

Wydział Edukacji, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Konsultacje są skierowane do mieszkańców miasta Mysłowice

Start
2022-05-11

Kontakt do autora
Karolina Niewiarowska
k.niewiarowska@um.myslowice.pl

 

Koniec
2022-05-25
Załączniki
Ogłoszenie
Zarządzenie
Projekt uchwały
Opis
Prezydent Miasta Mysłowice Zarządzeniem Nr 222/22 z dnia 10 maja 2022 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice dotyczącego określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.


Przeprowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
a) zbieranie opinii i propozycji na piśmie przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Wydział Edukacji, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 (decyduje data wpływu do Urzędu), bądź drogą elektroniczną na adres: um_edukacja@myslowice.pl – na kopercie / w tytule wiadomości wpisując: „Konsultacje społeczne – średnia cena jednostkowa paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023”,
b) zbieranie opinii i propozycji drogą elektroniczną poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl


Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice.

Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami było zebranie opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.
 

Czas trwania konsultacji został określony od dnia 11 maja 2022 r. do dnia 25 maja 2022 r.

Opinie, uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotowego projektu uchwały można było zgłaszać:
a) pisemnie poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta - Wydział Edukacji, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice,
b) drogą elektroniczną na adres: um_edukacja@myslowice.pl,
c) drogą elektroniczną poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl

W okresie wskazanym do konsultacji nie wpłynęły żadne opinie i propozycje - za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, jak również za pośrednictwem platformy dedykowanej konsultacjom społecznym.
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało