A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolina Północ w Mysłowicach

zarządzenie nr 87/22 z dnia 9.03.2022 r.

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


miejski

Start
2022-03-17

Kontakt do autora

 

Koniec
2022-04-06
Załączniki
brak
Opis
INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Na podstawie: § 4 ust. 1 uchwały Rady Miasta Mysłowice nr LVI/1065/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice

Prezydent Miasta Mysłowice
przedstawia do konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolina Północ w Mysłowicach
Wyłożenie do publicznego wglądu ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniach od 17 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Mysłowice, Wydział Architektury, Planowania i Strategii, Powstańców 1, pokój nr 107 w dni robocze, godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany planu udostępniony będzie także na stronie internetowej pod linkiem: www.bip.myslowice.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Akty prawne i dokumenty/Plany i programy miejskie/Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego/Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonych do publicznego wglądu.
Spotkanie umożliwiające wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami (dyskusja publiczna) odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. w Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, pok. 204 o godz. 15:30.
Każdy zainteresowany mieszkaniec może wnosić uwagi do projektu zmiany miejscowego planu. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Mysłowice, które mogą być wnoszone w formie papierowej na adres ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@myslowice.pl oraz za pośrednictwem EPUAP. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r. Uwagi mogą być wnoszone na formularzu AP-17 dostępnym w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz zamieszczonym pod linkiem www.bip.myslowice.pl w zakładce Urząd Miasta/ wnioski do pobrania/ Pobierz lub złóż wniosek online/ Wydział Architektury Planowania i Strategii oraz www.planowanie.myslowice.pl w zakładce złóż wniosek.
Wyniki konsultacji podane będą do wiadomości publicznej w formie raportu z konsultacji na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
RAPORT Z KONSULTACJI
Cel konsultacji


Do konsultacji społecznych przedstawiony został projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolina Północ w Mysłowicach.


Przebieg konsultacji


Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowiska wyłożony był do publicznego wglądu w terminie od 17 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Mysłowice oraz na stronie internetowej www.bip.myslowice.pl i www.planowanie.myslowice.pl .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbyła się w dnia 24 marca 2022 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta Mysłowice. W trakcie całej procedury można było składać uwagi do projektu zmiany planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r.


Wyniki konsultacji


W trakcie przeprowadzenia procedury konsultacji:
- nie wpłynęły żadne uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolina PółnocInne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało