A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Mysłowice konsultacji w sprawie planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3 w Mysłowicach

Zarządzenie Nr 274/21

Urząd Miasta Mysłowice

0 1
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


cały teren miasta

Start
2021-06-01

Kontakt do autora
Anna Dragan
a.dragan@um.myslowice.pl

 

Koniec
2021-06-30
Załączniki
db34cbd679b80d706d18283b49462a0cd3d6e44a.2021 konsultacje brzezinka 3
ff3c0d7edca59dd639f58c897b1324d5f5c180a5.pdf
Opis
ZARZĄDZENIE NR 274/21
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 01 czerwca 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Mysłowice konsultacji w sprawie planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3 w Mysłowicach
Na podstawie § 4 ust. 2, § 5 załącznika do uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Mysłowice, których przedmiotem jest planowana eksploatacja węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3 w Mysłowicach.
§ 2.
Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jest umożliwienie mieszkańcom wypowiedzenia się co do wydanej przez Ministra Środowiska i Klimatu koncesji z dnia 19 listopada 2020 r. na wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża „Brzezinka 3”, położonego na terenie miasta na prawach powiatu Mysłowice, w województwie śląskim.
§ 3.
Określić zasięg konsultacji na miejski, tj. dotyczący całego terenu miasta.
§ 4.
Określa się:
1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 01.06.2021 r.
2. termin zakończenia konsultacji na dzień 30.06.2021 r.
§ 5.
1. Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice (www.bip.myslowice.pl) zakładka Zarządzenia Prezydenta Miasta oraz na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście (http://www.konsultacje.myslowice.pl).
2. Możliwość zapoznania się z dokumentem istnieje również w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Strumieńskiego 5.
§ 6.
W terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku można składać uwagi i wnioski:
1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Mysłowice, Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Strumieńskiego 5;
3. na adres poczty elektronicznej: srodowisko@um.myslowice.pl
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
§ 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Mysłowice.
§ 8.
Konsultacje będą prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mysłowice.
§ 9.
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PRZEZYDENTA MIASTA
MYSŁOWICE
(-) DARIUSZ WÓJTOWICZ
Otrzymują:
1. Wydział Ochrony Środowiska;
2. Kancelaria Prezydenta Miasta;
3. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Broda
Sebastian

Data: 2021-06-25
Popieram budowę kopalni w Mysłowicach. Jako przedstawiciel stowarzyszenia jestem w posiadaniu 4 tysięcy podpisów popierających tę inwestycję.
Podsumowanie
RAPORT Z  KONSULTACJI
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało