A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Wyłożenie projektu Studium UiKZP do publicznego wglądu

zarządzenie 630/20 z dnia 7 grudnia 2020

Zespół Planowania i Strategii, UM Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


miejski

Start
2020-12-14

Kontakt do autora
Katarzyna Pucher
k.pucher@um.myslowice.pl

 

Koniec
2021-02-26
Załączniki
Plakat
Ogłoszenie
wzór uwagi - AB-18
karta usługi AB-18
Opis
INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Na podstawie: § 4 ust. 1 uchwały Rady Miasta Mysłowice nr LVI/1065/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice

Prezydent Miasta Mysłowice
przedstawia do konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice
projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice.


Wyłożenie do publicznego wglądu w/w projektu odbędzie się w dniach 14 grudnia 2020 r. do dnia 28 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1 w dni robocze, godzinach pracy Urzędu z zachowaniem obowiązujących aktualnie wymogów sanitarnych po wcześniejszym umówieniu wizyty dzwoniąc pod nr 32 31-71-157. Projekt również będzie udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice www.bip.myslowice.pl w zakładce akty prawne i dokumenty/ plany i programy miejskie/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/ w opracowaniu oraz stronie dedykowanej planowaniu przestrzennemu www.planowanie.myslowice.pl w zakładce studium/ studium w trakcie opracowania/ Konsultacje społeczne, wyłożenie do publicznego wglądu.
Spotkanie umożliwiające wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w formie teleinformatycznej – internetowej, tzw. on-line, dnia 29 grudnia 2020 r. o godz. 16:30. Link do spotkania wraz z instrukcją będzie zamieszczony na stronach internetowych pod wyżej wymienionymi lokalizacjami.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 i art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Prezydent Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@myslowice.pl oraz za pośrednictwem EPUAP. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Uwagi mogą być wnoszone na formularzu AB-18 dostępnym w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice pod linkiem www.bip.myslowice.pl w zakładce Urząd Miasta/ Pobierz lub złóż wniosek online/ Wydział Architektury Budownictwa i Planowania i stronie planowania przestrzennego www.planowanie.myslowice.pl w zakładce złóż wniosek.
Wyniki konsultacji podane będą do wiadomości publicznej w formie raportu z konsultacji na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało