A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice.

OS-II.0711.8.2020.AD

Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty: 1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, 2. organizacje pozarządowe, 3. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Start
2020-11-12

Kontakt do autora
Anna Dragan
a.dragan@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-11-26
Załączniki
8a1038571be9676ce317d7bb40a6171bd0a83d09.pdf
f92e08be24a2adcf00e04b28bfd1f5d192cf5692.pdf
Opis
Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Mysłowice.

Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie

RAPORT Z KONSULTACJI
 
Na podstawie:
Uchwały Nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
 
informuje, że projekt uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  Mysłowice  został  przedstawiony  do  konsultacji  w dniach  od 12.11.2020 r. do 26.11.2020 r.
 
Przedstawiciele uprawnionych podmiotów mogli zgłaszać uwagi, opinie i wnioski w formie pisemnej.
 
W okresie wskazanym do konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga, opinia oraz wniosek.
                                                                                           
 


 
 
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało
zarządzen... Wyłożenie projektu Studium UiK... 2020-12-14 2021-02-26 Zespół Planowania i Str... 0 38 dni