A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon

OS-II.0711.9.2020.ST

Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty: 1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, 2. organizacje pozarządowe, 3. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Start
2020-11-12

Kontakt do autora
Anna Dragan
a.dragan@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-11-26
Załączniki
8403af76f6869eca17bbd2d11fea3a42df292707.pdf
b557358f3a1db711f9756ae52849fd8429fb92c3.pdf
Opis
Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice.


Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie

RAPORT Z KONSULTACJI
 
Na podstawie:
Uchwały Nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
 
informuje, że projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice
został przedstawiony do konsultacji w dniach od 12.11.2020 r. do 26.11.2020 r.
 
Przedstawiciele uprawnionych podmiotów mogli zgłaszać uwagi, opinie i wnioski w formie pisemnej.
 
W okresie wskazanym do konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga, opinia oraz wniosek.
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało
zarządzen... Wyłożenie projektu Studium UiK... 2020-12-14 2021-02-26 Zespół Planowania i Str... 0 38 dni