A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

dot. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mysłowice”

OS-I.271.1.2020.PJ

Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja: Start
2020-10-15

Kontakt do autora
Sonia Olszewska
s.olszewska@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-10-28
Załączniki
ba8a48cf1439ad2a0c8c21e3ef9250087f75da43.10
Opis
Prezydent Miasta Mysłowice Zarządzeniem nr 517/20 z dnia 14 października 2020 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice, którego przedmiotem jest „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mysłowice” opracowany przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z siedzibą w Katowicach przy ul. Rymera 3/4 na zlecenie Miasta Mysłowice.
W terminie od 14 -28.10.2020 r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:
1.      w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Mysłowice, Powstańców 1, 41-400 Mysłowice za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do ww. zarządzenia
2.      ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mysłowice, przy ul. Strumieńskiego 5
3.      na adres poczty elektronicznej: środowisko@um.myslowice.pl na przygotowanym formularzu konsultacyjnym.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 


Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie

 
 
 

Mysłowice, 29.10.2020 r.
                                        OS-I.271.1.2020.PJ
                                      
 


 


RAPORT Z KONSULTACJI
Na podstawie Uchwały Nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice
 
PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
 
informuje, że w dniach od 14.10.2020 r. do 28.10.2020 r. przeprowadzono konsultacje                                   z mieszkańcami Gminy Mysłowice, którym przedmiotem był „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mysłowice” opracowany przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii                      z siedzibą w Katowicach przy ul. Rymera 3/ 4 na zlecenie Miasta Mysłowice.
 
Celem przeprowadzonych konsultacji było zaangażowanie mieszkańców miasta w proces tworzenia strategicznego dokumentu, którego priorytetem jest ograniczenie zużycia paliw niskiej jakości                      w budynkach jedno- i wielorodzinnych, zastąpienie ich paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii.
 
Konsultacje społeczne zostały uruchomione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice nr 517/2020 z dnia 14 października 2020 r.
 
Informacje o konsultacjach społecznych opublikowano na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice, portalu poświęconym konsultacjom społecznym w mieście oraz                               w mediach społecznościowych.
 
Mieszkańcy, którzy chcieli wyrazić opinię na temat przedmiotu konsultacji mogli składać opinie                        za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik ww. Zarządzenia, w formie elektronicznej lub tradycyjnej – papierowej. Istniała również możliwość złożenia swoich opinii ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska , natomiast nie skorzystano z tej formy oceny dokumentu.
 
Podczas trwania konsultacji wpłynęła jedna opinia wysłana w formie wypełnionego formularza konsultacyjnego, wysłanego drogą elektroniczną dnia 28 października 2020 r. Treść  opinii została przedstawiona w poniższej tabeli wraz z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu (wraz                                      z uzasadnieniem) uwag.
 
 
 
ZGŁASZANE UWAGI/WNIOSKI:
Lp.
Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (dokument/ rozdział/  strona/punkt)
Treść uwagi (propozycja zmian)
Informacja o uwzględnieniu uwagi

1.
Cały dokument
Program jest datowany na wrzesień 2020 a do dnia 28 października 2020r trwają konsultacje społeczne, dlaczego zatem program jest procedowany skoro nie skończyły się jeszcze konsultacje społeczne?
Zgodnie z § 8 Uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice, Informacja o opublikowaniu raportu z konsultacji, zawierający  ich  cel,  przebieg  i wyniki,  podaje  się  do  wiadomości publicznej  na  stronie internetowej  poświęconej  konsultacjom  społecznym  w  mieście, w Biuletynie   Informacji   Publicznej   oraz   komórce   organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. Ich wynik winien w  szczególności  uwzględniać  analizę uzyskanych  informacji, a w przypadku  opinii  i  propozycji,  ich zestawienie wraz  ze  stanowiskiem  Prezydenta  do wszystkich kategorii   opinii   i   propozycji   zawartych w   zestawieniu.
Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom miasta uczestnictwa w ważnych dla nich sprawach, w tym poprzez informowanie o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie  opinii  i  propozycji  do  wykorzystania  przy  podejmowaniu  decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.  Wszystkie uwagi do projektu PONE zostały przeanalizowane i w przypadku uznania ich za zasadne – uwzględnione w przedstawianym na sesji Rady Miasta dokumencie.
Zmieniono datę dokumentu na październik 2020 r. z uwagi na naniesienie istotnych poprawek na sporządzony wcześniej dokument.


2.
Str. 11-18
Z dokumentu wynika, że nie
wykonano inwentaryzacji
źródeł niskiej emisji tylko
przeprowadzono ankietyzację. Uzyskano informację z 257budynków, co stanowi 3%
wszystkich budynków
jednorodzinnych znajdujących
się na terenie miasta. Nieznana jest ich lokalizacja, co uniemożliwia zamodelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. W związku ze znikomą liczbą pozyskanych informacji oraz brakiem wiedzy na temat lokalizacji, informacje te są niereprezentatywne i na ich podstawie nie można wysuwać wniosków oraz planować skutecznych działań poprawy jakości powietrza (jak sam wykonawca pisze niska emisja dotyczy najbliższego otoczenia emitora (komina)).
W związku z tym wnioskuję o
usunięcie z dokumentu informacji oraz danych traktujących o strukturze źródeł ciepła na terenie miasta Mysłowice. Podawane dane w dokumencie nie stanowią
informacji reprezentatywnych,
tym samym prowadzą do
błędnych wniosków.
Przykładem jest mało uprawniony wniosek (str. 17), że dla miasta z ok. 70 000 mieszkańców – „98,4%, (253 mieszkańców) odpowiedziało,
iż Miasto Mysłowice powinno
dofinansowywać wymianę
źródła ciepła bądź zastosowanie odnawialnych źródeł energii wśród
mieszkańców miasta”. Trudno mówić zatem o reprezentatywnym budynku jednorodzinnym – pkt 7.2 i wielorodzinnym pkt 7.3 w
Mysłowicach. Proponuję te
punkty wykreślić. W związku z tym sugeruje się, aby wydzielić zadanie
inwentaryzacji budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych jako źródeł niskiej emisji do osobnego zadania/przetargu do budżetu miasta na rok 2021.
Program ograniczania niskiej emisji jest systemem wsparcia finansowego i organizacyjnego, dzięki któremu można przeprowadzić inwestycje zmiany systemów grzewczych. Podstawą tworzenia Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) jest zarówno program ochrony powietrza, jak i program ochrony środowiska. Zasada dobrowolności przystąpienia do programu powoduje, że nie można skierować środków finansowych na obszary szczególnie narażone na złą jakość powietrza, dopóki mieszkańcy tych obszarów sami nie opowiedzą się za danymi inwestycjami. W wyniku przeprowadzonej w Mysłowicach ankietyzacji uzyskano dane dotyczące jedynie 257 budynków jednorodzinnych oraz 295 budynków wielorodzinnych, ankieta ta miała charakter dobrowolności. Co więcej z uwagi
W projekcie noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przewidziano Stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która posłuży do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków, co będzie mogło być podstawą do zaktualizowania i uzupełnienia danych zawartych w PONE na podstawie ankietyzacji.
W całym dokumencie uwzględniono uwagę dot. inwentaryzacji i podkreślono, że dane , na których bazowano pozyskane zostały na podstawie zebranych ankiet oraz opisano znaczenie i źródło na podstawie którego określono budynek reprezentatywny.
 

3.
Str. 23
Tabela 4-3 - Proszę zmienić
opis kolumny 3 – ponieważ
jest nieprawidłowy (powinien
brzmieć: Poziom alarmowy dla
niektórych substancji w powietrzu w μg/m3). W tabeli brak również zapisów o PM 2,5. Ponadto brak informacji o poziomach informowania w kontekście rozporządzeń z 2012 oraz 2019 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
W odniesieniu do uwagi dotyczącej braku w tabeli zapisów o PM2,5 uprzejmie wyjaśniam, że Minister Środowiska w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu nie określił poziomów alarmowania oraz informowania społeczeństwa dla PM2,5. Poziomy alarmowania zostały określone dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu i pyły zawieszonego PM10, a poziomy informowania społeczeństwa zostały określone jedynie dla ozonu oraz PM10, co zostało ujęte w tabeli 4.3. 5.                Poprawiono w tabeli 4-3 na „poziom alarmowy”.
 

4.
Str. 28
Zamiast „stacji meteorologicznych” powinno być pomiarowych
Co to jest emisja zastępcza? –
brak definicji
W dokumencie zmieniono ze „stacji meteorologicznych” na „stacji pomiarowych” oraz usunięto sformułowania „emisja zastępcza”
 

5.
Str. 31
Cele nr 3 oraz 4 są raczej zadaniami a nie celami. W celach powinno określić się np. progres czy regres tj. Zwiększenie działań edukacyjnych w sektorze
komunalno-bytowym, sektorze
usług i handlu oraz małych i
średnich przedsiębiorstw albo
Zwiększenie regularnych kontroli palenisk domowych –
wykrywanie nielegalnego spalania odpadów i sprawdzenie przepisów
uchwały antysmogowej.
Proszę podać wskaźniki docelowe do jakich zmierzamy, jakie mamy osiągnąć w roku docelowym realizacji PONE.
Ponadto proszę o zamianę
wskaźników dotyczących liczby
wymienionych źródeł ciepła -
kotłów na wskaźniki w tym
zadaniu POP (m2 ogrzewanej
powierzchni).
Uwzględniono uwagę. Zadania zwiększenia działań edukacyjnych oraz zwiększenia regularnych kontroli palenisk domowych usunięto z tabeli wskazującej cele programu. Doprecyzowano wskaźniki docelowe realizacji PONE oraz uwzględniono powierzchnię.
 

6.
Str. 43
Proponuję usunąć operatora z
PONE. W obecnym dokumencie przesądza się, że będzie on funkcjonował:
„Program obejmuje w zakresie
modernizacji źródła ciepła w
budynkach jednorodzinnych:
(…) pomoc Operatora w
doborze nowego źródła ciepła
(kocioł węglowy 5 klasy z
automatycznym” Operator nie
jest niezbędny w mieście i
zadania może wykonywać
Urząd Miasta Mysłowice.
Pojęcie  „operatora” w opracowanym dokumencie miało na celu wskazania jakie działania należałyby do Jego obowiązków w celu sprawnego realizowania założeń PONE. ”Operatorem” może być Miasto,  w celu doprecyzowania i podkreślenia tej kwestii ujęto to wyjaśnienie w warunkach realizacji „Programu”.
 

7.
Str. 51
Jakie kryteria zostaną przyjęte
do ustalenia priorytetów?
Zgodnie z wiedzą priorytety
powinny być adekwatne do
możliwego do osiągnięcia
efektu ekologicznego; czyli w
pierwszej kolejności
wymieniamy tam gdzie
najbardziej poprawi się jakość
powietrza.
W lutym i marcu 2017 roku Główny Instytut przeprowadził na terenie miasta badania jakości powietrza. Wyniki zebrane przez Eko Patrol GIG pozwoliły precyzyjnie określić stan zapylenia miasta i wskazać dzielnice najbardziej zanieczyszczone. Dane takie wskazują gdzie należałoby przeprowadzić dodatkowe prelekcje dla mieszkańców, ale nie mogą być podstawą do wprowadzenia w regulaminie priorytetów udzielania dofinansowań na zmianę systemu ogrzewania wyłącznie mieszkańcom tych dzielnic. Zgodnie z założeniami POP uzyskany efekt ekologiczny dotyczy całego miasta.

8.
Str. 56
Tabela 9.2 brak np. Zadania, w
tabeli to się nazywa czynność –
Zatwierdzenie sprawozdania z
realizacji PONE w Mysłowicach
za rok 2020, 2021, 2022, 2023 –
odpowiedzialność Rada Miasta
np. luty 2021, luty 2022 oraz
Zatwierdzenie sprawozdania z
realizacji POP w Mysłowicach
za rok 2020, 2021, 2022, 2023;
odpowiedzialność Rada Miasta.
Uwzględniono w tabeli 9.2. zadania takie jak sporządzenie sprawozdań z realizacji PONE oraz sporządzenie przez Prezydenta miasta Mysłowice sprawozdań z realizacji działań naprawczych wskazanych w „Programie Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego” (Uchwała Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku)w danym roku za rok poprzedni i ich przekazywania w terminie do 15 lutego każdego roku Zarządowi Województwa Śląskiego.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało