A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w zakresie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspo

IM-II.7235.3.54.2020.JK

Wydział Infrastruktury Miejskiej, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Konsultacje skierowane są do mieszkańców miasta Mysłowice

Start
2020-10-09

Kontakt do autora
Agnieszka Kułaga
a.kulaga@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-10-23
Załączniki
projekt uchwały
projekt uchwały
Zarządzenie
Zarządzenie
Formularz konsultacji
Opis
Prezydent Miasta Mysłowice Zarządzeniem Nr 504/20 z dnia 8 października 2020 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w zakresie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.


Przeprowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
a) zbieranie uwag, opinii lub propozycji na piśmie przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Miejskiej, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 (decyduje data wpływu do Urzędu), bądź drogą elektroniczną na adres: gmk@myslowice.pl
na przygotowanym formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia – na kopercie / w tytule wiadomości wpisując: „Konsultacje społeczne – usuwanie pojazdów”,
b) zbieranie uwag, opinii lub propozycji drogą elektroniczną poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl


Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 
Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4039) oraz Zarządzenia Nr 504/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 8 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w zakresie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.


Przedmiotem konsultacji był projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.


Celem ich przeprowadzenia było uzyskanie opinii mieszkańców miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.


Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 9 – 23 października 2020 r.


Opinie, uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotowego projektu uchwały, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, można było zgłaszać:
a) pisemnie poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Miejskiej, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1,
b) drogą elektroniczną na adres: gmk@myslowice.pl,
c) drogą elektroniczną poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl


W okresie wskazanym do konsultacji - nie wpłynęły żadne opinie, uwagi, wnioski oraz propozycje - za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, jak również za pośrednictwem platformy dedykowanej konsultacjom społecznym.
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało
zarządzen... Wyłożenie projektu Studium UiK... 2020-12-14 2021-02-26 Zespół Planowania i Str... 0 38 dni