A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2020/2021

ED.4464.77.2020.KN

Wydział Edukacji

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Konsultacje są skierowane do mieszkańców miasta Mysłowice

Start
2020-06-09

Kontakt do autora
Karolina Niewiarowska
k.niewiarowska@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-06-23
Załączniki
Projekt uchwały
Zarządzenie
Opis
Prezydent Miasta Mysłowice Zarządzeniem Nr 258/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2020/2021.


Przeprowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
a) zbieranie uwag, opinii lub propozycji na piśmie przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Wydział Edukacji, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 (decyduje data wpływu do Urzędu), bądź drogą elektroniczną na adres: um_edukacja@myslowice.pl – na kopercie / w tytule wiadomości wpisując: „Konsultacje społeczne – średnia cena jednostkowa paliwa w Gminie Mieście Mysłowice w roku szkolnym 2020/2021”,
b) zbieranie uwag, opinii lub propozycji drogą elektroniczną poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl


Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4039) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 258/2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice dotyczącego określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2020/2021.


Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2020/2021.

Celem ich przeprowadzenia było zebranie uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały, o której mowa powyżej.


Czas trwania konsultacji został określony od dnia 09 czerwca 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r.

Opinie, uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotowego projektu uchwały można było zgłaszać:
a) pisemnie poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Wydział Edukacji, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1,
b) drogą elektroniczną na adres: um_edukacja@myslowice.pl,
b) drogą elektroniczną poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl

W okresie wskazanym do konsultacji - nie wpłynęły żadne opinie, uwagi, wnioski oraz propozycje - za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, jak również za pośrednictwem platformy dedykowanej konsultacjom społecznym.
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało
zarządzen... Wyłożenie projektu Studium UiK... 2020-12-14 2021-02-26 Zespół Planowania i Str... 0 38 dni