A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Zarządzeniem Nr 77/20 z dnia 14 lutego 2020r

Wydział Infrastruktury Miejskiej, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja: Start
2020-02-14

Kontakt do autora
Agnieszka Kułaga
a.kulaga@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-02-27
Załączniki
Zarządzenie oraz projekt uchwały
Opis
rezydent Miasta Mysłowice Zarządzeniem Nr 77/20 z dnia 14 lutego 2020r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Przeprowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność w wspólnocie samorządowej.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach :
A)zbieranie uwag opinii lub propozycji na piśmie przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Mysłowice Wydział Infrastruktury Miejskiej, 41-400 Mysłowice, ul.Powstańców 1 (decyduje data wpływu do Urzędu), bądź drogą elektroniczną na adres: a.kulaga@um.myslowice.pl - na kopercie / w tytule wiadomości  wpisując :,,Konsultacje społeczne dotyczące" Konsultacje w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego"
b) zbieranie uwag, opinii lub propozycji drogą elektroniczną poprzez platformie dedykowaną konsultacja społecznym z mieszkańcami, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl

Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport , który zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 
Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4039) oraz Zarządzenia Nr 77/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia wzoru wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2020.
Celem ich przeprowadzenia było uzyskanie opinii mieszkańców miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.
Czas trwania konsultacji został określony od dnia 14 lutego 2020 r. do dnia 27 lutrgo 2020 r.
Opinie, uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotowego projektu uchwały, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, można było zgłaszać:
a)            pisemnie poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Miejskiej, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1,
b)            drogą elektroniczną na adres: gmk@myslowice.pl,
c)             drogą elektroniczną poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl


W okresie wskazanym do konsultacji - nie wpłynęły żadne opinie, uwagi, wnioski oraz propozycje - za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, jak również za pośrednictwem platformy dedykowanej konsultacjom społecznym.

Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało