A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje w zakresie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku.

IM-II.6140.5.2020

Wydział Infrastruktury Miejskiej, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Konsultacje skierowane są do mieszkańców miasta Mysłowice.

Start
2020-02-07

Kontakt do autora
Agnieszka Kułaga
a.kulaga@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-02-22
Załączniki
Projekt Uchwały
Ogłoszenie o konsultacjach
Rozporządzenie
Opis
Prezydent Miasta Mysłowice Zarządzeniem Nr 54/20 z dnia 7 lutego 2020r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice  w zakresie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku.
Przeprowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność w wspólnocie samorządowej.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach :
A)zbieranie uwag opinii lub propozycji na piśmie przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Mysłowice Wydział Infrastruktury Miejskiej, 41-400 Mysłowice, ul.Powstańców 1 (decyduje data wpływu do Urzędu), bądź drogą elektroniczną na adres: d.morawska@um.myslowice.pl - na kopercie / w tytule wiadomości  wpisując :,,Konsultacje społeczne dotyczące programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami"
b) zbieranie uwag, opinii lub propozycji drogą elektroniczną poprzez platformie dedykowaną konsultacja społecznym z mieszkańcami, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl

Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport , który zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 
Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4039) oraz Zarządzenia Nr Nr 54/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 7 lutego 2020 r. w zakresie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku.
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w zakresie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku.
Celem ich przeprowadzenia było uzyskanie opinii mieszkańców miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.
Czas trwania konsultacji został określony od dnia 07 lutego 2020 r. do dnia 22 lutrgo 2020 r.
Opinie, uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotowego projektu uchwały, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, można było zgłaszać:
a)            pisemnie poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Miejskiej, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1,
b)            drogą elektroniczną na adres: gmk@myslowice.pl,
c)             drogą elektroniczną poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl


W okresie wskazanym do konsultacji – wpłyneła jedna propozycje - za pośrednictwem poczty elektroniczne, która została uwzgledniona w programie.

Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało