A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w zakresie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dysp

IM-II.7235.3.35.2019

Wydział Infrastruktury Miejskiej, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Konsultacje skierowane są do mieszkańców miasta Mysłowice.

Start
2019-11-13

Kontakt do autora
Daria Morawska
d.morawska@um.myslowice.pl

 

Koniec
2019-11-27
Załączniki
Zarządzenie
Projekt uchwały
Formularz konsultacji
Opis
Prezydent Miasta Mysłowice Zarządzeniem Nr 483/19 z dnia 13 listopada 2019 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w zakresie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.


Przeprowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
a) zbieranie uwag, opinii lub propozycji na piśmie przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Miejskiej, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 (decyduje data wpływu do Urzędu), bądź drogą elektroniczną na adres: gmk@myslowice.pl
na przygotowanym formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia – na kopercie / w tytule wiadomości wpisując: „Konsultacje społeczne – usuwanie pojazdów”,
b) zbieranie uwag, opinii lub propozycji drogą elektroniczną poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl


Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie


 
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 
Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4039) oraz Zarządzenia Nr 483/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w zakresie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Celem ich przeprowadzenia było uzyskanie opinii mieszkańców miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.
Czas trwania konsultacji został określony od dnia 13 listopada 2018 r. do dnia 27 listopada 2019 r.
Opinie, uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotowego projektu uchwały, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, można było zgłaszać:
a)            pisemnie poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Miejskiej, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1,
b)            drogą elektroniczną na adres: gmk@myslowice.pl,
c)             drogą elektroniczną poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl


W okresie wskazanym do konsultacji - nie wpłynęły żadne opinie, uwagi, wnioski oraz propozycje - za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, jak również za pośrednictwem platformy dedykowanej konsultacjom społecznym.
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało