A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

zarządzenie nr 388/19 Prezydenta Miasta Mysło

Zespół Planowania i Strategii, UM Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


miejski

Start
2019-09-06

Kontakt do autora
Katarzyna Pucher
k.pucher@um.myslowice.pl

 

Koniec
2019-11-30
Załączniki
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
OpisINFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH


Na podstawie: § 4 ust. 1 uchwały Rady Miasta Mysłowice nr LVI/1065/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice oraz zarządzenia nr 388/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 5 września 2019 r.

Prezydent Miasta Mysłowice
przedstawia do konsultacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zaprasza do punktu konsultacyjnego, gdzie można będzie uzyskać informacje dotyczące przystąpienia do zmiany Studium. Punkt znajduje się w Urzędzie Miasta Mysłowice w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania w Zespole Planowania i Strategii pod adresem: Plac Wolności 5, pokój nr 107 w dni robocze, godzinach pracy Urzędu.Spotkania umożliwiające wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii dotyczących zmian w Studium rozpoczynać się będą o godzinie 17:00 w dniach:
23.09. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, ul. Mickiewicza 6-8
01.10. Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7
07.10. Szkoła Podstawowa nr 16 im. J. Chromika, ul. J. Chromika 3
21.10. CKZIU ul. Pocztowa 20
23.10. Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Laryska 5Każdy zainteresowany mieszkaniec może składać wnioski dotyczące zmiany studium na formularzu udostępnionym przez Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta Miasta Mysłowice (link: http://www.bip.myslowice.pl/page/7747). Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2019 r.Po więcej informacji zapraszamy www.planowanie.myslowice.ply na stronę internetowąWyniki konsultacji podane będą do wiadomości publicznej w formie raportu z konsultacji na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.Prezydent Miasta Mysłowice, jako Administrator Danych Osobowych pozyskanych w ramach składanych wniosków, wypełniając art.12 RODO wskazuje, że wszelkie informacje o których mowa w art.13 RODO zawarte są w formularzu wniosku oraz na stronie www.bip.myslowice.pl

Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
RAPORT Z KONSULTACJI


Cel konsultacji
Do konsultacji społecznych przedstawione zostało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Przebieg konsultacji
Konsultacje trwały od 6 września do 30 listopada 2019 r. W tym czasie można było składać wnioski.
W czasie konsultacji zorganizowaliśmy:
- szkolenie dla radnych, przewodniczących rad i zarządu dzielnic w dniu 18 września w Urzędzie Miasta Mysłowice
- 2 punkty konsultacyjne w terenie:
  • 14 września na  Festynie w Janowie
  • 15 września na Dożynkach Miejskich w Kosztowach

- punkt konsultacyjny w urzędzie w Zespole Planowania i Strategii czynny od 6 września do 30 listopada 2019 r.
- 5 spotkań mieszkańców z projektantami na terenie miasta Mysłowice, które odbyły się w:
  • I LO im. T. Kościuszki, ul. Mickiewicza 6-8 w dniu 23 września,
  • Mysłowickim Ośrodku Kultury, ul. Grunwaldzka 7 w dniu 1 października,
  • SP nr 16 im. J. Chromika, ul. J. Chromika 3 w dniu 7 października,
  • CKZIU ul. Pocztowa 20 w dniu 21 października,
  • Mysłowickim Ośrodku Kultury, ul. Laryska 5 w dniu 23 października.

Na czas trwania konsultacji była również uruchomiona geoankieta, w której pytaliśmy mieszkańców o szereg spraw związanych z naszym miastem.


Wyniki konsultacji
Udział w geoankiecie wzięło 346 osób. Wyniki geoankiety zostaną już wkrótce udostępnione na stronie planowanie.myslowice.pl w formie prezentacji.
Do zmiany studium wpłynęło ponad 200 wniosków, które obecnie zostały przekazane projektantom do wstępnej analizy i rekomendacji rozstrzygnięcia w projekcie zmiany studium. Ogólnie wnioski dotyczyły ochrony terenów zieleni w mieście, rozwiązań komunikacyjnych oraz indywidualnych wniosków o zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową.
Podsumowanie konsultacji z uwagi na ograniczenia portalu zawiera tylko sprawozdanie ze spotkań z mieszkańcami. Pozostałe podsumowania będą dostępne pod liniem: https://planowanie.myslowice.pl/studium-2/nazwa-studium-w-trakcie-opracowania/
w panelu Konsultacje społeczne / zawiadomienie o przystąpieniu.
Wiele aspektów poruszanych na spotkaniach dotyczyło nie tylko zmian w studium a bieżących spraw inwestycyjnych w mieście utrudniających codzienne życie mieszkańcom miasta. Wszystkie wnioski zgłaszane i zapisane w trakcie konsultacji, które nie dotyczyły zakresu studium, przekazane zostaną do Kancelarii Prezydenta celem rozpatrzenia lub ujęcia w realizowanych zadaniach poszczególnych wydziałów.
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało