A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

w zakresie projektu uchwały w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie nr 182/19

Kancelaria Prezydenta Miasta

0 1
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Konsultacje mają zasięg miejski - dotyczący całego terenu miasta Mysłowice

Start
2019-04-23

Kontakt do autora
Kancelaria Prezydenta Miasta Zespół Dialogu
m.ziolkowski@um.myslowice.pl

 

Koniec
2019-05-10
Załączniki
Zarządzenie 182/19
Projekt uchwały
Opis
Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jest zebranie uwag i opinii mieszkańców miasta na temat uchwały w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:


1) zbieranie uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, Kancelaria Prezydenta Miasta, Zespół Dialogu, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;2) zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: m.ziolkowski@um.myslowice.p (w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego”);3) zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl;4) otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta Mysłowice zorganizowane w czasie trwania konsultacji, w dniu 6 maja 2019 r. w godz. 1600 -1900 w sali 224 (dawna sala przedsesyjna).


Czas trwania konsultacji ustala się na okres od 23 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Katan
Tomasz

Data: 2019-04-29
MBO czyli budżet mieszkańców Mysłowic - nie powinien być dzielony na dzielnice, gdyż po rozdzieleniu kwoty na 15 dzielnicy i odliczeniu 30 % - zostanie niewielka kwota inwestycyjna i nie będzie możliwości wykonania większej ( droższej ) inwestycji. Każdy kto złoży wniosek decyduje ile jest wart jego wniosek - jeśli 1,9 mln i wygra to należy to zrealizować. A jeśli 200 tyś i wygra to za resztę realizuje się kolejne projekty które zdobyły większą liczę głosów. Podział na dzielnice może doprowadzić do tego, że w mało aktywnych dzielnicach będą wygrywać projektu z 100 głosami i to bardzo ułatwia manipulacje. Poza tym jeśli stosować blokadę środków ze względu na "wzrost cen" powinien on wynieść max. 10 % - gdyż skoro inwestycja ma się zamknąć w ciągu roku - 30% czy 20 % podwyżki na materiały i usługi nie występują.
Podsumowanie


                                                               RAPORT Z KONSULTACJI
 
Mysłowice, dnia 17 maja 2019 r.
  


 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie projektu uchwały w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 5 załącznika do uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039)

1.      Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jest zebranie uwag i opinii mieszkańców miasta na temat uchwały w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.
2.      Konsultacje miały zasięg miejski, objęły cały teren miasta Mysłowice.
3.      Czas trwania konsultacji ustalono na okres od 23 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. (włącznie).
 
4.      Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:
1)    zbieranie uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, Kancelaria Prezydenta Miasta, Zespół Dialogu , ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;
2)    zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: m.ziolkowski@um.myslowice.pl                 (w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego”);
3)    zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl;
4)    otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta Mysłowice zorganizowane w czasie trwania konsultacji, w dniu 6 maja 2019 r. w godz. 1600 -1900 w sali 224 (dawna sala przedsesyjna).
 
                W okresie wskazanym do konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęły uwagi od dwóch mieszkańców. Jedna osoba przesłała uwagę  za pośrednictwem platformy dedykowanej konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl. W spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami miasta Mysłowice w dniu 6 maja 2019r. wzięło udział 6 mieszkańców oraz 3 urzędników Urzędu Miasta Mysłowice. W trakcie spotkania zgłoszono łącznie 5 uwag.
 
                W dniu 24.04.2019 r., a zatem w okresie obejmującym termin konsultacji społecznych,
na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Rady Miasta Mysłowice poświęconemu Mysłowickiemu Budżetowi Obywatelskiemu, złożono jeden wniosek formalny, którego tematyka opisana jest
w załączniku do niniejszego sprawozdania.      
 
                W okresie obejmującym termin konsultacji społecznych, w dniu 7 maja 2019 r. o godz. 16:00, zorganizowano także dodatkowe spotkanie dla Przewodniczących Klubów Radnych Rady Miasta Mysłowice obecnej kadencji. Zaproszenie przesłano do czterech osób. Tematyka spotkania dotyczyła założeń nowego regulaminu Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Ze względu na nieobecność zaproszonych osób spotkanie ostatecznie nie odbyło się.
 
                W dniu 10.05.2019 r. do Urzędu Miasta Mysłowice wpłynęło pismo Rady Dzielnicy Ławki, zawierające opinię na temat konsultowanego projektu uchwały w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Rada Dzielnicy, w przesłanym piśmie, pozytywnie opiniuje nowy projekt uchwały w Sprawie Budżetu Obywatelskiego zaznaczając, że „(…) podział środków pieniężnych na dzielnice pozwoli mniejszym dzielnicom naszego miasta wykorzystać fundusze MBO i realizować wybrane zadania”.
 
                W załączniku do niniejszego sprawozdania przedstawiono zestawienie wszystkich złożonych w trakcie konsultacji uwag, wraz z rozstrzygnięciem.
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało
OS-I.271.1... dot. „Program Ograniczenia Ni... 2020-06-03 2020-06-17 Wydział OChrony Środowi... 0 13 dni