A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunię

IM-II.7235.3.10.2018

Wydział Infrastruktury Miejskiej, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Konsultacje społeczne mają zasięg terytorialny miejski, tzn. dotyczący całego terenu miasta Mysłowice.

Start
2018-11-09

Kontakt do autora
JOANNA KRÓLCZYK
j.krolczyk@um.myslowice.pl

 

Koniec
2018-11-26
Załączniki
Zarządzenie
Projekt uchwały
Formularz
Opis


Prezydent Miasta Mysłowice Zarządzeniem Nr 464/18 z dnia 9 listopada 2018 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jest zebranie uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały, o której mowa powyżej.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
a)       zbieranie uwag, opinii lub propozycji na piśmie przesłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Miejskiej, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 (decyduje data wpływu do Urzędu), bądź drogą elektroniczną na adres: gmk@myslowice.pl
na przygotowanym formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia – na kopercie / w tytule wiadomości wpisując: „Konsultacje społeczne – usuwanie pojazdów”,

b)       zbieranie uwag, opinii lub propozycji drogą elektroniczną poprzez platformę
dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.plWyniki konsultacji podane będą do wiadomości publicznej w formie raportu z konsultacji na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, Biuletynie Informacji Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.

Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie


Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4039) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 464/2018
z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia
od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.


Celem ich przeprowadzenia było zebranie uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały,
o której mowa powyżej.Czas trwania konsultacji został określony od dnia 9 listopada 2018 r. do dnia 26 listopada 2018 r.


Opinie, uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotowego projektu uchwały, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, można było zgłaszać:
a)  pisemnie poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Miejskiej, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1,
b) drogą elektroniczną na adres: gmk@myslowice.pl,
c) drogą elektroniczną poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl
W okresie wskazanym do konsultacji - nie wpłynęły żadne opinie, uwagi, wnioski oraz propozycje -
za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, jak również za pośrednictwem platformy dedykowanej konsultacjom społecznym.

Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało