A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Ponowne konsultacje społeczne

zarz. Prezydenta Miasta Mysłowice 404/18

Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


-obszar projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morgi- we fragmentach wskazanych na wykładanym ponownie rysunku planu -obszar projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica-Katowicka-Bończyka

Start
2018-10-03

Kontakt do autora
Bożena Zając
b.zajac@um.myslowice.pl

 

Koniec
2018-11-16
Załączniki
brak
Opis
Na podstawie: § 4 ust. 1 uchwały Rady Miasta Mysłowice nr LVI/1065/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice
Prezydent Miasta Mysłowice
przedstawia do ponownych konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice projekty:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica-Katowicka-Bończyka w Mysłowicach;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morgi w Mysłowicach- we fragmentach wskazanych na wykładanym ponownie rysunku planu .
Wyłożenie do publicznego wglądu w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniach od  03 października 2018 r. do 02 listopada 2018 r. w Urzędzie Miasta Mysłowice, Zespół Planowania i Strategii, ul. Powstańców 1 pokój nr 107 w dni robocze, godzinach pracy Urzędu. Projekty planów udostępnione będą także na stronie internetowej www.bip.myslowice.pl pod linkiem:
http://www.bip.myslowice.pl/page/1746,projekty--miejscowych-planow-zagospodarowania-.html
Spotkanie umożliwiające wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, pok. 204 w godz.:
1) 14:00-15:30 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morgi w Mysłowicach,
2) 15:30-17:00 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica- Katowicka-Bończyka w Mysłowicach
Każdy zainteresowany mieszkaniec może wnosić uwagi do projektów miejscowych planów. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Mysłowice, na wzorze wniosku udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej, Wirtualnym Biurze Mieszkańca oraz Biurze Obsługi Mieszkańca, na adres: Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r.
Wyniki konsultacji podane będą do wiadomości publicznej w formie raportu z konsultacji na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.

 
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
RAPORT Z KONSULTACJI


Cel konsultacji
Do konsultacji społecznych przedstawione zostały projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica-Katowicka-Bończyka w Mysłowicach;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morgi w Mysłowicach- we fragmentach wskazanych na wykładanym ponownie rysunku planu .


Przebieg konsultacji
Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz prognozami finansowymi wyłożone były do publicznego wglądu w terminie od  03 października 2018 r. do 02 listopada 2018 r. w Urzędzie Miasta Mysłowice oraz na stronie internetowej www.bip.myslowice.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbyła się w dniu
22 października 2018r. W trakcie całej procedury każdy kto kwestionował rozwiązania planów mógł składać uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018r.


Wyniki konsultacji
W trakcie przeprowadzenia procedury konsultacji:
-wpłynęło 125 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica-Katowicka -Bończyka w Mysłowicach oraz 2 uwagi które wpłynęły po terminie. Uwagi złożone po terminie nie podlegają rozstrzygnięciu przez prezydenta miasta.
-wpłynęła 1 uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morgi w granicach terenów objętych ponownym wyłożeniem planu oraz 10 uwag obejmujących teren zlokalizowany poza fragmentami, których dotyczyło ponowne wyłożenie.


Poniższe podsumowanie zawiera wykazy uwag wraz z uzasadnieniami ich rozstrzygnięcia, który stanowi załącznik do raportu
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało