A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje z mieszkańcami Miasta Mysłowice w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/330/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Miasta Mysłowice

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 349//18

Kancelaria Rady Miasta, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


miejski

Start
2018-08-27

Kontakt do autora
Joanna Łoś
krm@myslowice.pl

 

Koniec
2018-09-09
Załączniki
Projekt uchwały
formularz konsultacyjny
ZarządzenieNr 349/18
Opis
Przedstawiony do konsultacji projekt zmiany Statutu Miasta Mysłowice został opracowany na podstawie regulacji wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130).

Statut Miasta jest aktem prawa miejscowego, powszechnie obowiązującego. W Statucie zawarte są informacje o ustroju jednostki samorządu terytorialnego, o jej organizacji wewnętrznej, o trybie pracy jej organów. Co oznacza, że stanowi podstawę funkcjonowania miasta, jego organizacji i działania jego organów - Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta.

Komisja doraźna do opracowania propozycji zmian Statutu Miasta Mysłowice, powołana przez Radę Miasta Mysłowice, dokonała analizy poszczególnych zapisów Statutu Miasta,
W zaproponowanym projekcie uchwały dostosowano regulacje Statutu Miasta Mysłowice do wprowadzonych ustawowych zmian. Wprowadzone zmiany dotyczą:
powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenie zasad i trybu jej działania;
głosowania imiennego za pomocą elektronicznego systemu do głosowania;
uregulowania zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;
ustawowego uregulowania interpelacji i zapytań radnych.Uchwała wejdzie w życie z mocą obowiązującą od kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której została przyjęta.

Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało